Quán Âm là mẹ hiền,
Thế thế thường hiện tiền,
Âm thanh hằng nghe thấy,
linh thiêng khắp mọi miền.

Ngài vẫn thường hiện hữu
như trăng sáng mùa thu
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn vô ưu.

Ngài vẫn thường lắng nghe
với tâm hồn thanh nhẹ
nên Ngài muôn  thuở vẫn
mãi tuyệt vời, tươi trẽ.

Ngài vẫn thường cứu khổ
giúp muôn loài giác ngộ
để vượt thoát tất cả
bao thử thách, bão tố.

Nguyện thường noi gương Ngài
sống tuyệt vời, tự tại
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn thư thái.

Nguyện mẹ hiền Đại Bi
luôn dìu dắt, hộ trì
và thường giúp chúng con
luôn sống tròn hoan hỷ.

Nguyện Cha lành Đại Trí
thường soi sáng lối đi
và giúp cho chúng con
vui sống cùng Chơn lý.

Nguyện bao công đức lành
thường giúp cho chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
trong Nguồn sống cao thanh . . .


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát,i Su Phaan DaiSuPhapVan
Tịnh Nguyệt Vân


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc